Gizlilik Politikası​

E-Görev belediye iş-görev takip sistemi Gizlilik Politikası

Son Değişiklik / Yayın Tarihi: 03.08.2019

E-Görev (“biz” veya “bizim”) https://www.e-gorev.com/ web sitesini ve E-Görev mobil uygulamasını (“Hizmet”) işletir.

e-gorev.com/gizlilik-politikasi sayfası, E-Görev’den hizmet aldığınızda kişisel verilerinizin depolanması, kullanılması ve paylaşılması ile ilgili koşulları ve verilerin hangi durumlarda alındığına dair size bilgi verir.

Web Sitemizi ziyaret eden ve E-Görev uygulaması/sistemlerini kullanan özel ve tüzel kişiler (Belediyeye bağlı; personel, şef, müdür, müdür yardımcısı, başkan yardımcısı, başkan, memur, işçi, daimi işçi, belediye yetki alanları içinde ve/veya dışında belediye için çalışan her türlü rütbedeki kişi ), aşağıdaki bilgilendirmeyi tebellüğ etmiş kabul edilir.

Verilerinizi hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, E-Görev Kullanım Sözleşmesi’ndekiyle aynı anlamlara sahiptir.

BiLGi TOPLAMA VE KULLANIMI

Hizmetimizi size sunmak ve sunduğumuz hizmeti geliştirebilmek için çeşitli amaçlarla farklı türlerde bilgiler topluyoruz.

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veri

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Ve İşlenen Kişisel Bilgiler

E-Görev tarafından servis edilen tüm ürünlerin ve hizmetlerin reklamı ve pazarlanabilmesi için, bizimle iletişime geçmiş kişilerin bilgilerini teyit ve tespit için kimlik, iletişim bilgileri vb. gerekli bilgileri elektronik ortam ya da kağıt üzerine işlemek, düzenlemek ve kayıt altına almak; resmi otoritelerce öngörülen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; hizmet ve ürünleri sağlayabilmek; müşteriler ile olan sözleşmelerin yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla ve hukuki/ticari ilişki kurabilmek; müşteri ve finansman ilişkilerde bulunulan şirketlerin ihtiyaç ile isteklerini saptamak ve bu ihtiyaç ve isteklere karşılık verebilmekle birlikte geliştirmelerde bulunmak vb. kanunlar ile belirlenmiş doğrultularda kişisel verileriniz tarafımızca işlenebilir.

Bu şartlar doğrultusunda, E-Görev ile iletişime sağlayan kişi ve kuruluşların;

 • Kimlik bilgileri,
 • İletişim bilgileri,
 • Kullanıcı deneyimi ve alışkanlıklarına ilişkin bilgileri,
 • Bağlantı yöntemlerine ilişkin Bu veriler, cihazınızın IP adresi, cihaz türü, işletim sistemi, tarayıcı bilgisi, sayfalarımız ve bağlantılarımıza olan ziyaretleriniz, ziyaret zamanı ve süresi, cihaz tanımlayıcılar, sosyal medya hesapları vb. bilgiler.
 • Sesli, görüntülü ve yazılı görüşmelerde veya müşterimiz ile imzaladığımız sözleşmelerin sunduğu kapsamda gerçekleşen işlemler ışığında edindiği, kimlik tanımlayan veya tanımlayabilmek için gerekli olabilecek her türlü bilgi ve belge,
 • Tarayıcı çerezleri ve kullanım verileri

kişisel veri olarak kabul edilir ve kayıt altına alınır.

Kullanım Verisi

E-Görev’i her kullandığınızda, hizmetimizi bağlanırken tüm dijital platformlardan (telefon, tablet, bilgisayar vb.) gönderilen kullanım verilerini de toplayabiliriz.

Bu veriler, cihazınızın IP adresi, cihaz türü, işletim sistemi, tarayıcı durumu (hangi tarayıcıyı ve versiyonu kullanmakta olduğunuz ile ilgili), sayfalarımız ve bağlantılarımıza olan ziyaretleriniz, ziyaret zamanı ve süresi, cihaz tanımlayıcıları ve diğer uygulama için gerekli teşhis verilerini içerebilir.

 

Çerez ve İzleme Verileri

E-Görev kullanım deneyimlerinizi izlemek ve bazı bilgileri tutmak için çerez ve benzeri izleme modellerini kullanıyoruz.

Çerezler, tarayıcı belleğinde, kullanıcının bazı bilgilerini barındıran küçük boyutlu veri dosyalardır. Çerezler, tarayıcınızdan giriş yapmış olduğunuz siteler tarafından cihazınıza depolanır.

İzleme dosyaları ise kullanıcı bilgilerini toplamak ve kullanıcıları takip etmek amaçlı etiket, işaret ve komut dosyalarıdır. Bu dosyalar ile kullanıcı deneyimleri analiz edilerek, ihtiyaçlara göre uygulamanın geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Kullanıcı ister ise çerezleri tarayıcı yardımıyla engellenebilir edebilir. Tavsiye etmediğimiz bu reddetme durumu karşısında hizmetlerimizin bir bölümünün sağlıklı çalışamaması olasıdır.

Kullanılan Çerezlere Örnekler:

 • Oturum Çerezleri: Hizmetlerin çalışabilmesi için Oturum Çerezleri kullanılır.
 • Tercih Çerezleri: Ayar ve tercihlerinizi hatırlamak için Tercih Çerezleri kullanılır.
 • Güvenlik Çerezleri: Güvenlik Çerezleri ise hem kullanıcıları hem de sunucuları korumak için kullanılır.

VERİLERİN KULLANIMI

E-Görev toplanan verileri aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

 • Hizmeti sürekli biçimde sağlayabilmek.
 • Hizmetteki değişiklikler ve hizmetin devamlılığı için bilgi vermek.
 • Sunduğumuz hizmetlerin interaktif özelliklerine katılımınızı sağlamak için.
 • Desteği sağlamak ve müşteri hizmetleri biriminden destek vermek.
 • E-Görev olarak verdiğimiz hizmeti geliştirmek adına analiz edebilmek için gerekli bilgileri sağlamak.
 • Servis kullanımlarını izlemek.
 • Karşılaşılan ya da karşılaşılabilinecek teknik sorunları gidermek.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel veriler;

 • Web sitemiz ve uygulama aracılığıyla ya da,
 • E-Görev yazılımları kullanan ve tarafımız ile sözleşme ilişkisi bulunan muhtelif üçüncü özel ve tüzel kişilerin veri sahibiyle bulundukları hukuki veyahut ticari ilişkiye sınırlı faaliyetlerin icrası sırasında,
 • Kişisel veri sahiplerinden veya kişisel veri sahiplerinin hizmet ilişkisinde bulunduğu gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden, ortaklarından ve hissedarlarından edinilebilir.

VERİ TRANSFERİ

Kişisel veriler dâhil olmak üzere bilgileriniz, bulunduğunuz lokasyonun ve hatta ülkenizin dışında bulunan ve veri koruma kanunlarının yetki alanınızın dışında bulunabileceği cihazlara aktarılabilir ve buralarda depolanabilir.

Türkiye Cumhuriyeti dışarısındaysanız ve E-Görev’i bilgilendirmeyi seçtiyseniz, Kişisel Veriler dâhil olmak üzere, verileri ülkemize aktarıp ve burada işlediğimizi açıkça belirtmekteyiz.

Bu Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve bu bilgileri göndermeniz, bu bilgi paylaşımı ve aktarımı için olan rızanızı gösterir.

E-Görev, verilerinizin güvenli bir biçimde ve bu Gizlilik Politikamıza uygun olarak işlendiğinden emin olmak adına gerekli tüm adımları atar ve kişisel verilerinizin güvenliği de dâhil, kontroller yeterli olmadıkça veri ve diğer kişisel bilgileri bir kuruluşa veya ülkeye aktarılamaz.

VERİLERİN İFŞASI

Yasal Yükümlülükler

E-Görev, Kişisel Verilerinizi bazı koşullarda ifşa edebilir. Bu koşullar:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak.
 • E-Görev’in hak ile hukukunu korumak ve savunmak.
 • Verilen hizmet ile ilgili olası hataların önüne geçmek.
 • Kullanıcıların ve halkın güvenliğini korumak.
 • Yasalar karşısında suç teşkil edebilecek durumlar için korunmak.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, E-Görev ile iletişime geçerek şu haklardan faydalanabilirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 Sayılı Kanun’un 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına haizdir.

VERİ GÜVENLİĞİ

Verilerinizin güvenliği bizim için çok büyük önem teşkil etmektedir önemlidir, ancak çevrimiçi ortamda hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel bilgi ve verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanarak yüksek savunma için çaba sarf etsek de, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

SERVİS SAĞLAYICILARI

Hizmetlerimizi kolaylaştırmak, müşteri memnuniyeti için bizim adımıza hizmet vermek, uygulama ile ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya uygulamamızın nasıl kullanıldığını analiz edebilmemize yardımcı olmak için, üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri istihdam edebiliriz.

Bu üçüncü taraflar, kişisel verilerinize yalnızca bizim adımıza bu görevleri yerine getirmek için erişebilirler. Ayrıca yine bu üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi ifşa etmemek ve başka bir amaç için kullanmamakla yükümlüdürler.

İzmele ve Analiz

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için gerekli görüldüğü takdirde aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını kullanabiliriz.

Google Analytics

Google Analytics, hizmetlerin kullanımını izlemek için veriler toplar ve bunları kullanır. Toplanılan veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılabilir. Google, toplanan bu verileri kendi reklam ağlarını geliştirmek ve bu reklamları kullanıcılar için kişiselleştirmede kullanabilir.

Google’ın gizlilik politikaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için için, Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Firebase

Firebase, Google Inc. tarafından servis edilen bir analitik hizmetidir.

Firebase’in bir takım özelliklerinden, mobil cihaz ayarlarınızdan veya Google’ın Gizlilik Politikasında verilen talimatları izleyerek vazgeçebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Ayrıca, verilerinizi korumak ve veri koruması hakkında bilgi sahibi olmak için Google’ın Veri Güvenliği Politikasını inceleyebilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Firebase’in topladığı bilgilerin çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için, lütfen Google Gizlilik ve Koşullar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR (Köprüler)

E-Görev uygulaması ve web sayfası, tarafımızca işletilmeyen diğer web site ve uygulamalara bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantı ya da bağlantılarını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve herhangi bir sorumluluk almayız.

ÇOCUK GİZLİLİĞİ

Hizmetimiz 18 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmemektedir (“Çocuklar”).

18 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek veya isteyerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamayız. Bir veli veya ebeveyn iseniz ve ebeveyni ya da velisi olduğunuz çocuklarınızın bize Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin ve durumu bildirin. Ebeveyn onayını doğrulamadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için gerekli olan tüm adımları atarız.

DEĞİŞİKLİKLER

Gizlilik Politikamız güncelleme ve değişikliklerle birlikte güncellenebilir. Gizlilik Politikamız güncellendiğinde bu sayfaya ekleyerek değişiklikleri size bildireceğiz.

Değişikliklerin yürürlüğe alınması ve bu sayfada bulunan Gizlilik Politikamızın “yürürlük tarihini” güncellemeden önce, uygun olan durumlarda size bilgi verilecektir.

Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi şiddetle öneririz. Gizlilik Politikamızdaki değişiklikler, bu sayfada yayınlanmasından itibaren geçerli olacaktır.

İLETİŞİM

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın:

E-posta ile: [email protected]

Web sitemizdeki bu sayfayı ziyaret ederek: https://www.e-gorev.com/iletisim

Telefon ile: +90 242 323 10 80